Försäljningsvilkor

Försäljningsvillkor Giltiga per 2022-05-02

Tillämplighet

Satellithusets Allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på Satellithuset hemsida angivet datum och ersätter tidigare av Satellithuset publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras på Satellithuset:s hemsida utgör Satellithuset:s ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Satellithuset:s hemsida och i övriga publikationer har hemsidans företräde.

Pris och Betalning
Priserna på Satellithuset:s hemsida uppdateras kontinuerligt. Frakt och postförskottsavgifter tillkommer. Priserna är angivna i svenska kronor exlusive moms. Satellithuset äger rätt att ändra offerterade priser utan föregående avisering. Mellan Satellithuset och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats. För privatpersoner sker försäljning mot postförskott eller förskottsbetalning. Försäljning till företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning tio (10) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning gäller samma regler som för privatperson. Försäljning till börsnoterade företag, stat, kommun och landsting sker som regel mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum. Betalning kan även erläggas genom förskottsbetalning till vårt bankkonto. För försäljning till omyndig eller underårig krävs målsmans skriftliga godkännande. Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen. Ej utlösta paket debiteras en avgift om f n 100 kr plus moms + uppkommen fraktkostnad.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej lösts ut utan gått i retur till Satellithuset debiteras en avgift om f n 100 kr plus moms + uppkommen fraktkostnad.

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal
Konsument har på så sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal m.m. närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Satellithuset lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte datorprogram eller för varor specialbeställda eller specialgjorda för kunds räkning. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten är ej tillämplig för företag. Vill konsument utöva ångerrätt ska kund kontakta Satellithuset. Bekräftelse av retur är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Satellithuset till handa. Detta är för att underlätta identifiering och administrering av återköpet och att inga misstag med bortkomna varor ska förekomma. Varor som skickas in till Satellithuset kan ej ansvaras för. Manual till samtliga MikroTik & RouterBOARD produkter finns endast i Engelskt utförande via
Mikrotik:s hemsida Läs hela lagtexten »

Garanti
Satellithuset lämnar 2 års garanti på alla egna produkter. På övriga tillverkare lämnas av respektive tillverkare angivna garantier, Satellithuset lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Risken för varan
Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör. Vid köp gjort av konsument går risken över på köparen först när varan överlämnats av transportör.

Reklamation
För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall företagskund reklamera till Satellithuset omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Konsument (privatperson) har rätt att reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes. Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Satellithuset rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper Satellithuset på egen bekostnad felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Satellithuset. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. Se även nedan angående ansvar för fel. Vid reklamation skall kund kontakta Satellithusets kundservice på telefon 0325-660 650 alternativt via e-post till
support(at)mikrotik.se. Bekräftelse av retur är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Satellithuset till handa. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till Satellithuset i Limmared AB vara betald samt skall ordersedel eller faktura medfölja jämte en redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan, medfölja varan. Returer skall återsändas i originalförpackning samt väl förpackade i lämpligt emballage (ex vis brun wellpappkartong). Återköpet är godkänt först när Satellithuset mottagit och kontrollerat varan och funnit den varan insänd i enlighet med ovanstående villkor. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Satellithuset i Limmared AB förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift om 250 kr jämte moms om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen ej accepteras. Transportskada skall anmälas direkt till chauffören hos Schenker på ankomstdagen av leveransen samt till Satellithuset på telefon 0325-660 650 eller e-post support(at)mikrotik.se.

Ansvar för fel
I förhållande till näringsidkare;
Föreligger fel som Satellithuset ansvarar för, åtar sig Satellithuset att efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans alternativt återbetala köpeskillingen. Satellithuset äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier. Satellithusets ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Satellithuset bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall kan felanmälan endast ske via e-post eller hemsida.
I förhållande till konsument (privatperson);
Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller följande enligt konsumentköplagen. Satellithuset kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Satellithuset. Satellithuset har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Under vissa förutsättningar har konsument möjlighet att erhålla ersättning för skada. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Teknisk support
För teknisk support - användarstöd - allmänt eller vid fel i vara, har Satellithuset rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport.

Särskilda villkor för programvaror
Vid köp av programvara erhåller kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda villkor/licensavtal som finns förpackade tillsammans med respektive programvara.

Övrigt
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning. Alla namn, beteckningar m.m. som förekommer på Satellithusets hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken. De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti m.m. annat än där så är direkt angivet. Satellithuset förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Satellithuset friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Vid orderläggning skickas en orderbekräftelse via e-post. Orderbekräftelsen är att betrakta som information om innehållet i beställningen. Observera att priser och leveransvillkor kan avvika från de i ordererkännandet förekommande uppgifterna.

Tillägg avseende dokument och tjänster som finns tillgänglig på denna server
Denna publikation på servern www.mikrotik.se/www.routerboard.se, tillhandahålls i informativt syfte och i "befintligt skick" utan garantier av något slag, inklusive, men ej begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften. Satellithuset förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Fakta- och prisuppgifter, dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna server kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Satellithuset friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan i denna server liggande information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Informationen häri ändras periodvis. Satellithuset förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering och rätten att när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i varje slag av innehåll på denna server utan skyldighet att på särskild plats informera därom. Satellithuset i Limmared AB och/eller deras respektive leverantörer ansvarar inte för att informationen i dokument och tillhörande grafik som publiceras på dennas server är lämplig för något ändamål. Samtliga sådana dokument och tillbehör tillhandahålls i "befintligt skick", utan någon som helst garanti. Satellithuset ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information som finns tillgänglig på denna server. Bortsett från vad som händelsevis uttryckligen anges i enskilda dokument inom denna publikation erbjuds rätten att läsa, kopiera, skriva ut och distribuera dokument på denna server under förutsättning att (1) användning av sådan dokument sker i informations- och icke-kommersiella syften eller för privat användning och inte kopieras eller anslås på nätverksdator eller offentliggörs i något media, (2) dokument och tillhörande grafik icke modifieras, (3) bilder icke distribueras utan tillhörande text, (4) text
citeras utan sitt sammanhang och (5) varje respektive upphovsrättsinnehavare anges vid varje tillfälle. Användning i andra syften än ovan angivna, utan uttryckligt tillstånd från Satellithuset därom, är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar. De dokument som anges ovan inkluderar inte design eller layout på webbplatsen www.mikrotik.se/www.routerboard.se eller på någon annan webbsida som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av Satellithuset. Delar av Satellithuset:s webbsidor är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Logotyper, grafik, ljud och bilder från Satellithusets webbsidor får inte kopieras eller vidarebefordras utan uttryckligt tillstånd från Satellithuset.

Länkar till tredje parts webplatser
Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Satellithuset och Satellithuset bär därför inget ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. Satellithuset tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta sökandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från Satellithuset av aktuell webbplats.

Tillägg avseende programvara som finns tillgänglig på denna server All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från denna server är upphovsrättsligt skyddade verk från tillverkare. Användning av sådan programvara omfattas av villkoren i det eventuella licensavtal som medföljer eller ingår i programvaran. En användare kan inte installera eventuell programvara som åtföljs av ett licensavtal eller som inkluderar ett licensavtal, om inte användaren först accepterar villkoren i licensavtalet. Programvaran får endast hämtas för användning i enlighet med villkoren i licensavtalet. Eventuell reproduktion eller vidaredistribution av programvaran som inte överensstämmer med villkoren i licensavtalet är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar. Eventuella överträdelser kommer att beivras. Oavsett vad som anges ovan är framställning av exemplar av programvara eller reproduktion därav till en annan server eller plats för vidare reproduktion eller distribution uttryckligen förbjuden. Eventuella garantier för programvaran framgår av villkoren i licensavtalet. Med undantag av sådana garantier friskriver sig Satellithuset från allt garantiansvar för programvaran, inklusive garanti avseende programvarans allmänna lämplighet eller lämplighet för något särskilt ändamål, samt garanti avseende äganderättigheter och frånvara av intrång i tredje mans rättigheter. Satellithuset ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av programvara som finns tillgänglig på denna server.